Day In The Life Of A Project Manager

Day In The Life Of A Project Manager

Day In The Life Help & Support Management Wynee

[Zawgyi]

စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအျဖစ္ တစ္ေန႕တာ

သင့္အေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ မေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ပရဟိတလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္၊ အစိုးရထံမွာ အမႈထမ္းရန္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ဦးစီးေဆာင္႐ြက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားပါသလား။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ဟာ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းအသီးသီမွာ အေရးပါလွတဲ့အတြက္ သင့္ အင္တာဗ်ဴးနဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္နိုင္ေစရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အေျခစိုက္ၿပီးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြရဲ႕ ေန႕စဥ္ဘဝေတြကို ခဏတာေမွ်ာ္ၾကည့္ခြင့္ရနိုင္မယ့္“ေန႕စဥ္ဘဝထဲမွ တစ္ေန႕တာ” ဆိုတဲ့ စီးရီးကို Wynee က စီစဥ္ထားပါသည္။ Waynee အေနနဲ႕ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း(ရန္ကုန္) မွ အႀကီးတန္း အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ Floor Verbeek ရဲ႕ ေန႕စဥ္ဘဝထဲက တစ္ေန႕တာကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ အမ်ားျပည္သူက႑တြင္ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက က႑တြင္ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ မေမွ်ာ္မွန္းသည့္ ပရဟိတက႑တြင္ လုပ္ကိုင္သည္ျဖစ္ေစ တူညီသည့္အခ်က္မွာ- ၎တို႔အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ၊ အစိုးရဌာန၊ အလႉရွင္၊ သို႔မဟုတ္ အျခား စိတ္ပါဝင္စားသည့္ အစုအဖြဲ႕ တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္း/ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္စားျပဳထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သေဘာတူ အတည္ျပဳထားသည့္ အခ်ိန္အကန့္အသတ္၊ ကုန္က်စရိတ္၊ အရည္အေသြး၊ စိတ္တိုင္းက်မႈတို႔ႏွင့္ စသည္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ကိုက္ညီမႈရရွိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာအေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ ပါဝင္ပတ္သက္ရမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း စီမံကိန္း၏ အဆုံးသတ္ရလာဒ္အတြက္ အလုံးစုံတာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္သည့္ စီမံကိန္း စီမံခန့္ခြဲမႈကို ရရွိေစမည့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါ အခ်က္(၄)ခ်က္သည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလာဒ္ရရွိရန္အတြက္ အေရးပါလွသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၁။ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို သိေအာင္လုပ္ပါ

မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို သိရွိျခင္းဆိုသည္မွာ အဓိကက်သည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ရရွိနိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္အားလုံးအတြက္ နက္ရွိုင္းသည့္ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတရွိျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားကို အေပၚစီးမွ ၿခဳံငုံသုံးသပ္နိုင္သည့္ အသိအျမင္ရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအဆင့္မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား ျဖစ္နိုင္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္အဆင့္မ်ားသည္ မိမိထုတ္လုပ္မည့္ ထုတ္ကုန္ႀကီးတစ္ခုလုံး၏ သီးျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ တူပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန့္သည့္ ကိုယ္စားျပဳ အဖြဲ႕အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္မ်ား အေပၚ သင့္ရဲ႕ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈရွိပါသည္။ ဥပမာ- သတ္မွတ္အတည္ျပဳထားသည့္ ပုံစံမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေန အစီရင္ခံတင္ျပရျခင္း။

၂။ အခက္အခဲ/ အတားအဆီးမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ

အခက္အခဲ/အတားအဆီးမ်ားသည္ သင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေျဖရွင္း ကိုင္တြယ္ရဖြယ္ရွိသည့္ ဆုတ္ယုတ္ေစမႈမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္နိုင္ဖြယ္ရွိလာမည့္ အခက္အခဲ/ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို မိမိကိုယ္စားျပဳထားေသာ လူပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ခ်ျပေဆြးေႏြးျခင္းသည္ အလြန္အေရးပါလွပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိမေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ သင္ မည္ကဲ့သို႔ ေျဖရွင္းလုပ္ေဆာင္မည္ကို ႀကိဳတင္ေတြးေတာထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔အား ျပသခြင့္ ရနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၃။ မိမိရဲ႕ ဘ႑ာေရး အေျခအေနကိုသိေအာင္လုပ္ပါ

မိမိရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနကို လႊမ္းမိုးနိုင္ျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိတြင္ဘတ္ဂ်က္ မည္မွ် ရွိသည္ႏွင့္ မည္မွ် သုံးစြဲခဲ့ၿပီးၿပီဆိုသည္ကို သိရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတစ္ေလွ်ာက္ တသတ္မတ္တည္း အညီအမွ် ကုန္က်လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဥပမာ- စီမံကိန္း အစပိုင္းတြင္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရသည့္အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ားနိုင္ၿပီး စီမံကိန္း ၿပီးဆုံးခါနီးတြင္ တျဖည္းျဖည္း နည္းသြားနိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင့္အေနျဖင့္ စီမံကိန္း လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈတစ္ခုစီအတြက္ ခန့္မွန္းကုန္စရိတ္မ်ား ခန့္မွန္းထားရမည္ျဖစ္ၿပီး အသုံးစရိတ္မ်ားကို စီမံကိန္းလုပ္ငန္းအဆင့္မ်ား၊ စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္အလိုက္ဇယားတို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရပါမည္။

၄။ မိမိရဲ႕လူမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ

လူမ်ားသည္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အဓိက အက်ဆဳံးအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ခန့္အပ္ရန္ တာဝန္ရွိပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ သင့္အေနျဖင့္ တာဝန္မရွိပါကလည္း ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီအား အတူတကြ ေပါင္းစည္း၍ ေကာင္းမြန္စြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္နိုင္ေသာ၊ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံကိန္းေရးဆြဲနိုင္ေသာ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေသာ အစုအဖြဲ႕ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရပါလိမ့္မည္။ သင္၏ အစုအဖြဲ႕အတြင္း တင္မာမႈမ်ားႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္မႈမ်ားလည္း မလြဲမေသြ ႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အေနျဖင့္ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းရန္တာဝန္ရွိပါမည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕သားတစ္ဦးစီ၏ မတူညီသည့္ အရည္အခ်င္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအၿပီးသတ္ ရလာဒ္ထြက္ေပၚလာေစရန္ အဖြဲ႕သားမ်ား၏ အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း သင့္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးထားတတ္ရပါမည္။

ေအာင္ျမင္သည့္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ျဖစ္ေစမည့္ ေသာ့ခ်က္သည္ မိမိကိုယ္စားျပဳထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္း/လူပုဂၢိဳလ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးနိုင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအေၾကာင္းကို သိျခင္း၊ ၎၏ အခက္အခဲ/အတားအဆီးမ်ား အေၾကာင္း သိျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအား လႊမ္းမိုးနိုင္ျခင္းႏွင့္ မိမိအဖြဲ႕သားမ်ားအေၾကာင္း သိျခင္း စသည့္ သိျခင္းမ်ားအား ေပါင္စပ္ထားသည့္ ေပါင္းစပ္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ မတူညီသည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအၾကား အလိုက္သင့္ ခ်ိန္သားကိုက္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းသည္ လြယ္ကူလွသည့္ အလုပ္တစ္ခုမဟုတ္ေသာ္လည္း ဤဝိေသသကပင္ အလြန္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရာထူးတစ္ခုျဖစ္ေစျခင္းျဖစ္သည္။

Floor Verbeek သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး ပုဂၢလလိက အပါအဝင္ အက်ိဳးအျမတ္ မေမွ်ာ္မွန္းေသာ ပရဟိတက႑မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စီမံကိန္း စီမံခန့္ခြဲမႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ရရွိရန္အတြက္ မိမိ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေျခခံခံယူခ်က္ေကာင္းရွိရန္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည္ဟု သူမအေနျဖင့္ ယုံၾကည္ထားသည္။

 

[Unicode]

စီမံကိန်း မန်နေဂျာတစ်ဦးအဖြစ် တစ်နေ့တာ

သင့်အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ် မမျှော်မှန်းတဲ့ ပရဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ရန်၊ အစိုးရထံမှာ အမှုထမ်းရန်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဦးစီးဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ပါဝင်စားပါသလား။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဟာ ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအသီးသီမှာ အရေးပါလှတဲ့အတွက် သင့် အင်တာဗျူးနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်စေရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခြေစိုက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကို ခဏတာမျှော်ကြည့်ခွင့်ရနိုင်မယ့်“နေ့စဉ်ဘဝထဲမှ တစ်နေ့တာ” ဆိုတဲ့ စီးရီးကို Wynee က စီစဉ်ထားပါသည်။ Waynee အနေနဲ့ အာရှဖောင်ဒေးရှင်း(ရန်ကုန်) မှ အကြီးတန်း အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် Floor Verbeek ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲက တစ်နေ့တာကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။

စီမံကိန်းမန်နေဂျာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အများပြည်သူကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် အကျိုးအမြတ် မမျှော်မှန်းသည့် ပရဟိတကဏ္ဍတွင် လုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ တူညီသည့်အချက်မှာ- ၎င်းတို့အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ အစိုးရဌာန၊ အလှူရှင်၊ သို့မဟုတ် အခြား စိတ်ပါဝင်စားသည့် အစုအဖွဲ့ တို့ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်း/ လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ရခြင်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းများကို မိမိတို့ကိုယ်စားပြုထားသော အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်များ သဘောတူ အတည်ပြုထားသည့် အချိန်အကန့်အသတ်၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ အရည်အသွေး၊ စိတ်တိုင်းကျမှုတို့နှင့် စသည် အချက်များအတိုင်း ကိုက်ညီမှုရရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာအနေဖြင့် စီမံကိန်း၏လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်များတွင် တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်ရမည် မဟုတ်သော်လည်း စီမံကိန်း၏ အဆုံးသတ်ရလာဒ်အတွက် အလုံးစုံတာဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အောင်မြင်သည့် စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုကို ရရှိစေမည့် အချက်ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း အောက်ပါ အချက်(၄)ချက်သည် မျှော်မှန်းထားသည့် ရလာဒ်ရရှိရန်အတွက် အရေးပါလှသည့် အချက်များဖြစ်ပါသည်။

၁။ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို သိအောင်လုပ်ပါ

မိမိရဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို သိရှိခြင်းဆိုသည်မှာ အဓိကကျသည့် အကျိုးရလာဒ်များ ရရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်အားလုံးအတွက် နက်ရှိုင်းသည့် အကြားအမြင် ဗဟုသုတရှိခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းအဆင့်များကို အပေါ်စီးမှ ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်သည့် အသိအမြင်ရှိခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းအဆင့်များသည် သိသာထင်ရှားသည့် အကျိုးရလာဒ်များ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် လုပ်ငန်အဆင့်များသည် မိမိထုတ်လုပ်မည့် ထုတ်ကုန်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် တူပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ကိုယ်စားပြု အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်များ အပေါ် သင့်ရဲ့ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသည်။ ဥပမာ- သတ်မှတ်အတည်ပြုထားသည့် ပုံစံများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ အစီရင်ခံတင်ပြရခြင်း။

၂။ အခက်အခဲ/ အတားအဆီးများကို သိအောင်လုပ်ပါ

အခက်အခဲ/အတားအဆီးများသည် သင် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နေစဉ်ကာလအတွင်း ဖြေရှင်း ကိုင်တွယ်ရဖွယ်ရှိသည့် ဆုတ်ယုတ်စေမှုများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိလာမည့် အခက်အခဲ/ အတားအဆီးများနှင့် ကြိုတင် အကောင်အထည်ဖော် ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းဗျူဟာများကို မိမိကိုယ်စားပြုထားသော လူပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများထံ ချပြဆွေးနွေးခြင်းသည် အလွန်အရေးပါလှပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိမနေသည့် ဖြစ်စဉ်များအတွက် သင် မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းလုပ်ဆောင်မည်ကို ကြိုတင်တွေးတောထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့အား ပြသခွင့် ရနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

၃။ မိမိရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေကိုသိအောင်လုပ်ပါ

မိမိရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းဆိုသည်မှာ မိမိတွင်ဘတ်ဂျက် မည်မျှ ရှိသည်နှင့် မည်မျှ သုံးစွဲခဲ့ပြီးပြီဆိုသည်ကို သိရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်များသည် စီမံကိန်းတစ်လျှောက် တသတ်မတ်တည်း အညီအမျှ ကုန်ကျလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ- စီမံကိန်း အစပိုင်းတွင် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရသည့်အတွက် အသုံးစရိတ်များနိုင်ပြီး စီမံကိန်း ပြီးဆုံးခါနီးတွင် တဖြည်းဖြည်း နည်းသွားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် စီမံကိန်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုစီအတွက် ခန့်မှန်းကုန်စရိတ်များ ခန့်မှန်းထားရမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးစရိတ်များကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအဆင့်များ၊ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှု အချိန်အလိုက်ဇယားတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရပါမည်။

၄။ မိမိရဲ့လူများကို သိအောင်လုပ်ပါ

လူများသည် စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုရဲ့ အဓိက အကျဆုံးအချက်ပင်ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ဦးအနေဖြင့် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန် တာဝန်ရှိပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ စီမံကိန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရန် သင့်အနေဖြင့် တာဝန်မရှိပါကလည်း ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအား အတူတကွ ပေါင်းစည်း၍ ကောင်းမွန်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သော၊ ကောင်းမွန်စွာ စီမံကိန်းရေးဆွဲနိုင်သော၊ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သော အစုအဖွဲ့ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာစေရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးရပါလိမ့်မည်။ သင်၏ အစုအဖွဲ့အတွင်း တင်မာမှုများနှင့် သဟဇာတမဖြစ်မှုများလည်း မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များကို ရှင်းလင်းရန်တာဝန်ရှိပါမည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့သားတစ်ဦးစီ၏ မတူညီသည့် အရည်အချင်များနှင့် စီမံကိန်းအပြီးသတ် ရလာဒ်ထွက်ပေါ်လာစေရန် အဖွဲ့သားများ၏ အားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများကိုလည်း သင့်အနေဖြင့် တန်ဖိုးထားတတ်ရပါမည်။

အောင်မြင်သည့် စီမံကိန်းမန်နေဂျာတစ်ဦး ဖြစ်စေမည့် သော့ချက်သည် မိမိကိုယ်စားပြုထားသည့် အဖွဲ့အစည်း/လူပုဂ္ဂိုလ်၏ လိုအပ်ချက်နှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းအကြောင်းကို သိခြင်း၊ ၎င်း၏ အခက်အခဲ/အတားအဆီးများ အကြောင်း သိခြင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးအား လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းနှင့် မိမိအဖွဲ့သားများအကြောင်း သိခြင်း စသည့် သိခြင်းများအား ပေါင်စပ်ထားသည့် ပေါင်းစပ်မှုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ မတူညီသည့် ကျွမ်းကျင်မှုများအကြား အလိုက်သင့် ချိန်သားကိုက် ဆောင်ရွက်ရခြင်းသည် လွယ်ကူလှသည့် အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း ဤဝိသေသကပင် အလွန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် ရာထူးတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းဖြစ်သည်။

Floor Verbeek သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ပုဂ္ဂလလိက အပါအဝင် အကျိုးအမြတ် မမျှော်မှန်းသော ပရဟိတကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သက်သည့် စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုများကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ အသီးအပွင့်များကို ရရှိရန်အတွက် မိမိ လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေခံခံယူချက်ကောင်းရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟု သူမအနေဖြင့် ယုံကြည်ထားသည်။

Day In The Life Of A Project Manager

Are you interested in running a non-profit, working in government or driving a business? A project manager is key to each of these, and Wynee’s “A Day in the Life” series provides a glimpse into the daily lives of real Myanmar-based professionals so that you can be better prepared for interviews and life on the job. Wynee provides below a day in the life of Floor Verbeek, a Senior Advisor at The Asia Foundation in Yangon.

Whether they work in the public, private, or non-profit sectors, project managers have one thing in common: They represent a client, who may be an investor, government department, donor, or other interested party, and have to make sure that the agreed upon project is implemented as agreed with this client in terms of timeframe, cost, quality, and satisfaction. A project manager is rarely directly involved in project activities, but carries the overall responsibility for producing the end result.

While there are many aspects to successful project management, the following four key elements are of essence to achieving the desired outcomes:

1. Know your milestones

Knowing milestones means having in-depth knowledge of all the steps needed to achieve key deliverables on specifically identified dates, that is: keeping the helicopter view. Milestones may be tangible deliverables, for example specific parts of a larger product you are manufacturing. However, they can also relate to the wider responsibilities to your client, for example submission of a progress report according to an agreed upon format.

2. Know the risks

Risks are possible setbacks you may encounter during project implementation that may impact achieving your milestones. Mapping out potential risks and strategies prior to project implementation and discussing them with your client is essential, as it demonstrates you are aware of events that are out of your control and have thought about how to mitigate them.

3. Know your finances

Being on top of your finances means you know how much budget you have  and how much money you have spent. Costs are not incurred evenly throughout your project timeline. For example, you may have very high expenses at project start because you need to buy materials and less cost towards the project end. Therefore, you related the projected cost for each project activity, and connect expenses to project milestones and the overall project implementation timeline.

4. Know your people

People are arguably the most import factor for your project’s success. As a project manager, you are likely responsible for the recruitment of project staff. If you are not responsible for team building, you will still need to make sure individual employees transform into a well-oiled team that works, plans, and communicates well together. Know everyone’s individual strengths and weaknesses. You will undoubtedly encounter tensions and conflict within your team, but it is your responsibility to manage these, and make sure each team member is valued for their own unique qualities and contributions to the overall outcome of the project.

The key to a successful project manager is a combination of knowing the project and its risks, staying on top of finances, and knowing team members to deliver results to your client’s needs and expectations. Being able to juggle these soft and hard skills is not always easy, but it is what makes for an extremely exciting job!

Floor Verbeek is a development professional who has worked in project management in the private and non-profit sectors for over a decade. She strongly believes a business mindset is necessary to achieve sustainable development impact.